Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Provozní přístroje

Koncentrace kyslíku

Koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě je jedním z hlavních ukazatelů kvality vody...

Hodnota pH

Pro měření hodnoty pH se téměř výhradně používají skleněné elektrody jejichž vlastnosti...

Oxidačně-redukční potenciál

Měření hodnoty ORP nabývá stále většího významu. Toto měření se používá...

Konduktivita

Hodnota konduktivity informuje o úhrnné koncentraci iontů v měřeném roztoku...

Koncentrace chloru

Kontinuální měření chloru umožňuje kontrolu a řízení dávkovacího procesu při dezinfekci...

Koncentrace chlordioxidu

Kontinuální měření chlordioxidu umožňuje kontrolu a řízení dávkovacího procesu...

Koncentrace ozonu ve vodě

Kontinuální měření ozonu umožňuje kontrolu a řízení dávkovacího procesu při dezinfekci upravené pitné vody.

Obsah organických látek

Mezi hlavní přednosti patří kontinuální provoz - informace o obsahu organických látek je k disposici okamžitě, bez zpoždění...

Zákal vody

Měřič APD 66TZ je dvoupaprskový provozní fotometr, který umožňuje kontinuální měření ...

Ozon ve vzduchu

Provozní měřič ozonu APS 66 je dvoupaprskový UV fotometr určený pro kontinuální měření koncentrace ...

Provozní snímače

Ponorné, průtočné, vkládané snímače a průtočné bloky slouží jako provozní kryty čidel...

Pomocná zařízení

Upínky a stojany usnadňují montáž snímačů a převodníků na kruhové profily ...

Analyzátorové stanice

Analyzátorové stanice umožňují nepřetržité sledování všech základních...

Provozní přístroje řady 66 představují ucelený soubor špičkových přístrojů určených pro kontinuální provozní měření všech základních elektrochemických veličin. Přístroje jsou doplněny souborem čidel, snímačů, bloků a pomocných zařízení umožňujících bezproblémovou instalaci měření v libovolném místě technologie.
Přístroje umožňují efektivní řízení vodohospodářských technologií (úpraven vody, čistíren odpadních vod, neutralizačních zařízení), výstavbu monitorovacích systémů pro povrchové, spodní nebo odpadní vody. Neméně významnou oblastí využití je kontrola a řízení technologických procesů v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v zemědělství a potravinářství.
Základním imperativem při konstrukci a výrobě přístrojů je zajištění spolehlivé funkce i v nejtěžších provozních podmínkách.
Mimořádnou vlastností přístrojů této řady je schopnost provádět automatické čištění čidel. Mechanické čištění čidel je jednoduché, spolehlivé a přitom velice efektivní. Umožňuje spolehlivě měřit i tam, kde by to bez čištění nebylo možné. Automaticky lze čistit čidla pro měření pH a ORP, kyslíku a konduktivity.

Automatické čištění umožňuje spolehlivě měřit například pH při dávkování vápenného mléka při neutralizaci nebo alkalizaci vody, či při měření za přítomnosti agresivního železa nebo vstupní vodu v komunálních ČOV.

Pro měření ORP je automatické čištění, až na výjimečné případy, zcela zásadní. Automaticky čištěná čidla lze úspěšně použít např. při dávkování manganistanu na úpravnách nebo při řízení denitrifikačních stupňů ČOV. S využitím automatického čištění lze dosáhnout dlouhodobého bezobslužného provozu při měření kyslíku a pH v silně eutrofizovaných povrchových vodách.

Řada 66 zahrnuje tyto převodníky:

 • Převodník pro měření koncentrace kyslíku - MKT 66
 • Převodník pro měření pH - MPH 66
 • Převodník pro měření redox potenciálu a pH - MRP 66
 • Převodník pro měření konduktivity - MSV 66
 • Převodník pro měření chloru a pH - MPC 66
 • Převodník pro měření chlordioxidu - MPC 66CD
 • Převodník pro měření ozonu - MOZ 66

Charakteristické vlastnosti přístrojů, které určují jejich vysokou spolehlivost, flexibilitu a ekonomii provozu jsou především:

 • Spolehlivé zpracování signálu čidel je realizováno v bezprostřední blízkosti čidel - ve vstupním bloku umístěném v hlavici snímače. Tím se minimalizují rušivé vlivy, které působí na nízkoúrovňové signály čidel. Propojení vstupních bloků s převodníky je realizováno dvouvodičovou proudovou smyčkou 4 až 20 mA. Vliv rušení na přenos signálu je zanedbatelný i při větší vzdálenosti snímače od převodníku (1000 m) a silně zarušeném prostředí.
 • Galvanické oddělení čidel od ostatních obvodů přístrojů, které je na vstupu přístroje (ve vstupním bloku), zajišťuje spolehlivou funkci i při zhoršeném izolačním odporu propojovacích vedení a navazujících přístrojů.
 • Zdvojené měření. Pro extrémně náročné aplikace je možno použít dvou čidel pro měření jedné veličiny v jednom místě technologie. Sledováním rozdílu signálů obou čidel může přístroj kontinuálně monitorovat stav měření. Při překročení maximálního povoleného rozdílu mezi oběma čidly přístroj signalizuje poruchu měření.
 • Funkce poloautomatické kalibrace zajišťuje snadnou a bezchybnou kalibraci přístroje. Na displeji přístroje se při kalibraci objeví jednoznačné textové pokyny, které určují postup kalibrace, vedou obsluhu a umožní provést bezchybnou kalibraci i u méně erudované obsluhy.
 • Automatické čištění čidel výrazně zvyšuje spolehlivost a kvalitu měření v těch případech, kdy jsou čidla vystavená vysokému znečištění.
 • Blokování (zmrazení) výstupních signálů v průběhu kalibrace a čištění zabraňuje přenosu nekorektních hodnot do navazujících systémů a neadekvátním zásahům do řízení technologických procesů. Na výstupech přístroje je v průběhu kalibrace, čištění a v dalších režimech, které ovlivňují měření, výstupní signál odpovídající měřené hodnotě v okamžiku výstupu z režimu měření. Tento signál se změní až po opětovném návratu do měření.
 • Všechny vstupy a výstupy převodníku jsou efektivně chráněny proti atmosférickému přepětí. Tím se významně redukuje možnost vzniku poruch vyvolaných sekundárními účinky blesku.
 • Sériový výstup (RS 485) s galvanickým oddělením umožňuje spolehlivou obousměrnou komunikaci s nadřazeným systémem (např. řídícím počítačem).
 • Vestavěný dvojitý, jednoparametrový PID regulátor umožňuje realizaci i velice náročných regulačních soustav. Regulátor může pracovat jako spojitý nebo pulzní. Jeden přístroj je schopný řídit dvě zcela autonomní regulované soustavy. Vstupem každého regulátoru může být každá základní měřená veličina, nebo jejich aritmetický průměr. Každá soustava může pracovat v jiném režimu. Regulátor umožňuje např. řídit přímo z převodníku frekvenční měniče aeračních zařízení na biologických ČOV, nebo dávkovací čerpadla chemikálií, solenoidové ventily či regulační ventily s plynulou změnou zdvihu (se servopohonem) při výrobě pitné vody, nebo neutralizaci odpadních vod.
 • Paměťový blok a jednotka reálného času umožňují registraci naměřených hodnot včetně časových údajů pro jejich následné zpracování např. pomocí PC. Paměťový blok má kapacitu 15 000 měřených hodnot včetně časových údajů. Naměřené hodnoty je možno ukládat buď v pravidelných časových intervalech nebo v časově proměnlivém intervalu určeném změnou měřené veličiny - pokud se měřená veličina nemění nedochází k registraci. Druhý způsob registrace (doplněný ještě o možnost nastavení hystereze) umožňuje dosáhnout velice dlouhé doby do vyčerpání kapacity paměti a přitom zachytit všechny změny měřené veličiny. Tento způsob je vhodný např. pro registraci koncentrace kyslíku na biologických ČOV.
 • Čtyři reléové výstupy, které mohou být využity pro funkci meze (překročení mezních hodnot) nebo jako výkonové prvky regulátoru, umožňují signalizaci mezních stavů nebo ovládání solenoidových ventilů, servopohonů nebo stykačů při řízení technologických procesů. Každé relé může být využito pro libovolnou funkci.
  Pokud je relé využito ve funkci meze je možno volně nastavit hysterezi spínání (přístroj blokuje pouze možnost nastavit příliš malou hysterezi, způsobující kmitání relé). Je proto možno např. jedním relé ovládat turbodmychadlo na ČOV tak, že při poklesu koncentrace kyslíku v aktivaci na hodnotu 1,5 mg/l relé sepne a zapne turbodmychadlo. Po zapnutí dmychadla začne koncentrace kyslíku stoupat. Relé je stále sepnuté. K rozepnutí relé a vypnutí dmychadla dojde až po dosažení koncentrace např. 3,0 mg/l.
 • Dvojnásobné měření. Na jeden převodník je možno připojit dvě čidla pro měření základní veličiny (pH, ORP, kyslíku atd.) a další dvě čidla pro měření teploty, umístěná ve dvou různých místech technologie a snížit tak investiční náklady na jedno měření. Čidla mohou být od sebe vzdálená až 2 000 m.
 • Zakličování konfigurační roviny heslem spolehlivě chrání před neoprávněným nebo náhodným zásahem do nastavených konstant.
 • Podsvícený alfanumerický LCD displej umožňuje bezchybný odečet měřených hodnot a pohodlnou komunikaci s přístrojem ve všech podmínkách osvětlení (na slunci i ve tmě).
 • Simulace výstupního signálu umožňuje snadné nastavení a kontrolu reléových výstupů a navazujících zařízení (např. kontrolu funkce dávkovacích čerpadel, sol. ventilů, servopohonů, ověření a parametrizaci registračních zařízení).
 • Řada ponorných, průtočných a vkládaných snímačů a průtočných bloků doplněná o plovák a pomocná zařízení umožňuje snadnou montáž čidel a převodníků do libovolného místa technologie.
eBRÁNA webarchitect